മണ്ണാര്‍‍ക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക 2020 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Wednesday, June 17, 2020
മണ്ണാര്‍‍ക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക 2020 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മണ്ണാര്‍‍ക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക 2020 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു