2023 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Monday, October 16, 2023

2023 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://www.sec.kerala.gov.in/public/voters/list

Tags

2023 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Saturday, September 9, 2023

2023 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലഭിക്കുന്നതിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://www.sec.kerala.gov.in/public/voters/list

Tags