മണ്ണാര്‍‍ക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്‍ററിലേക്ക് ദിവസവേതനടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്

Posted on Friday, June 12, 2020
Image
മണ്ണാര്‍‍ക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്‍ററിലേക്ക്  ദിവസവേതനടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്